Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 62
ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ?

Giấy phép con
Trang chủ / Giấy phép con

Giấy phép con

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ?

1. Thẩm quyá»n Äiá»u chá»nh Giấy chứng nhận ÄÄng ký Äầu tÆ°
a) Sá» Kế hoạch Äầu tÆ° nÆ¡i thá»±c hiá»n Dá»± án Äầu tÆ°: Dá»± án Äầu tÆ° ngoài khu công nghiá»p,
khu chế xuất, khu công nghá» cao, khu kinh tế;
b) Sá» Kế hoạch và Äầu tÆ° nÆ¡i nhà Äầu tÆ° Äặt hoặc dá»± kiến Äặt trụ sá» chính hoặc vÄn phòng
Äiá»u hành Äá» thá»±c hiá»n dá»± án Äầu tÆ°: Dá»± án Äầu tÆ° thá»±c hiá»n trên Äá»a bàn nhiá»u tá»nh,
thành phá» trá»±c thuá»c Trung Æ°Æ¡ng và Dá»± án Äầu tÆ° thá»±c hiá»n Äá»ng thá»i á» trong và ngoài
khu công nghiá»p, khu chế xuất, khu công nghá» cao và khu kinh tế;
c) Ban quản lý các khu công nghiá»p, khu chế xuất, khu công nghá» cao và khu kinh tế: Dá»± án
Äầu tÆ° phát triá»n kết cấu hạ tầng khu công nghiá»p, khu chế xuất, khu công nghá» cao và
Dá»± án Äầu tÆ° thá»±c hiá»n trong khu công nghiá»p, khu chế xuất, khu công nghá» cao, khu
kinh tế
2. Há» sÆ¡ khách hàng cần cung cấp
a) Giấy chứng nhận ÄÄng ký doanh nghiá»p;
b) Giấy chứng nhận ÄÄng ký Äầu tÆ°;
c) Báo cáo tài chính trong 02 nÄm gần nhất (nếu Äã hoạt Äá»ng Äược trên 02 nÄm);
d) Các giấy tá» khác tùy theo ná»i dung Äiá»u chá»nh Giấy chứng nhận ÄÄng ký Äầu tÆ°.
3. Há» sÆ¡ Äá» nghá» Äiá»u chá»nh Giấy chứng nhận Äầu tÆ°
Công ty Luật Hợp danh The Light sẽ giúp Chủ Äầu tÆ° chuẩn bá» các há» sÆ¡ tài liá»u bao gá»m:
a) VÄn bản Äá» nghá» Äiá»u chá»nh Giấy chứng nhận Äầu tÆ°;
b) Bản báo cáo tình hình triá»n khai dá»± án Äầu tÆ° Äến thá»i Äiá»m Äá» nghá» Äiá»u chá»nh dá»± án Äầu
tÆ°;
c) Báo cáo lý do Äiá»u chá»nh Dá»± án;
d) Quyết Äá»nh vá» viá»c Äiá»u chá»nh dá»± án Äầu tÆ° của nhà Äầu tÆ°;

4. Dá»ch vụ của công ty Luật The Light
a) TÆ° vấn các vấn Äá» pháp lý liên quan Äến hoạt Äá»ng Äiá»u chá»nh Dá»± án Äầu tÆ°;
b) TÆ° vấn và soạn thảo há» sÆ¡ thay Äá»i Äiá»u chá»nh Giấy chứng nhận ÄÄng ký Äầu tÆ°;
c) Äại diá»n khách hàng làm viá»c vá»i các cÆ¡ quan chức nÄng trong quá trình Äiá»u chá»nh Giấy
chứng nhận ÄÄng ký Äầu tÆ°;
d) Äại diá»n khách hàng trá»±c tiếp làm các thủ tục Äiá»u chá»nh Giấy chứng nhận ÄÄng ký Äầu
tÆ°.
e) TÆ° vấn các vấn Äá» pháp lý liên quan Äến Dá»± án Äầu tÆ° sau khi thá»±c hiá»n thủ tục Äiá»u
chá»nh Giấy chứng nhận ÄÄng ký Äầu tÆ°.
Công ty Luật The Light vá»i Äá»i ngÅ© Luật sÆ° có kinh nghiá»m và chuyên môn trong lÄ©nh vá»±c Äầu
tÆ°, tá»± tin sẽ là chá» dá»±a pháp lý vững chắc cho khách hàng Äầu tÆ° nÆ°á»c ngoài tại Viá»t Nam.
Má»i thông tin quý khách hàng vui lòng liên há»:
Phòng Äầu tÆ° – Doanh nghiá»p – Công ty Luật Hợp danh The Light.
TrÆ°á»ng phòng: Nguyá»n Minh Ngá»c
Sá» Äiá»n thoại: 094 792 1188 / 096 412 7792
Äá»a chá»: Tầng 8, tòa nhà CTM, sá» 299 ÄÆ°á»ng Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Ná»i.
Fanpage: TÆ° vấn Äầu tÆ° Doanh nghiá»p The Light Law Firm

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng