Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47
Những yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản

Tin nội bộ
Trang chủ / Tin nội bộ / Những yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản

Tin nội bộ

Những yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản

Tham ô là má»t vấn Äá» nhức nhá»i trong xã há»i. Vá» cÆ¡ bản tham ô tài sản là hành vi hành vi lợi dụng chức vụ, quyá»n hạn chiếm Äoạt tài sản mà mình có trách nhiá»m quản lí vá»i giá trá» từ hai triá»u Äá»ng trá» lên hoặc dÆ°á»i hai triá»u Äá»ng nhÆ°ng Äã gây hậu quả nghiêm trá»ng. Có rất nhiá»u yếu tá» cấu thành tá»i tham ô tài sản. Má»i các bạn cùng tìm hiá»u những thông tin do VÄn phòng luật sÆ° uy tín - The Light cung cấp Äá» có thêm hiá»u biết vá» hình thức vi phạm pháp luật này.

Các yếu tá» cấu thành tá»i tham ô tài sản

1. Chủ thá»

Chủ thá» của tá»i tham ô chiếm Äoạt tài sản là ngÆ°á»i có chức vụ, quyá»n hạn, Äá»ng thá»i phải là ngÆ°á»i có trách nhiá»m quản lý Äá»i vá»i tài sản chiếm Äoạt.

2. Khách thá»

Hành vi phạm tá»i Äã xam phạm Äến hoạt Äá»ng Äúng Äắn của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»c, tá» chức chính trá», tá» chức chính trá» - xã há»i, tá» chức kinh tế của nhà nÆ°á»c và xâm phạm quyá»n sá» hữu tài sản của cÆ¡ quan tá» chức nêu trên.

3. Mặt chủ quan

NgÆ°á»i phạm tá»i thá»±c hiá»n tá»i phạm vá»i lá»i cá» ý.

                                       Má»t sá» yếu tá» cấu thành tá»i tham ô tài sản - Ảnh: SÆ°u tầm

4. Mặt khách quan

Hành vi chiếm Äoạt tài sản mà mình có trách nhiá»m quản lý bằng thủ Äoạn lợi dụng chức vụ quyá»n hạn.

Khung xá»­ phạt tá»i tham ô tài sản

Äiá»u 278 Bá» luật hình sá»± nÄm 2009 có nêu rõ vá» mức xá»­ phạt tá»i tham ô tài sản nhÆ° sau:

- NgÆ°á»i nào lợi dụng chức vụ, quyá»n hạn chiếm Äoạt tài sản mà mình có trách nhiá»m quản lý có giá trá» từ nÄm trÄm nghìn Äá»ng Äến dÆ°á»i nÄm mÆ°Æ¡i triá»u Äá»ng hoặc dÆ°á»i nÄm trÄm nghìn Äá»ng nhÆ°ng thuá»c má»t trong các trÆ°á»ng hợp sau Äây, thì bá» phạt tù từ hai nÄm Äến bảy nÄm:

 + Gây hậu quả nghiêm trá»ng.

 + Äã bá» xá»­ lý ká»· luật vá» hành vi này mà còn vi phạm.

 + Äã bá» kết án vá» má»t trong các tá»i quy Äá»nh tại Mục A ChÆ°Æ¡ng này, chÆ°a Äược xoá án tích mà còn vi phạm.

- Phạt tù từ 7 nÄm Äến 15 nÄm trong các trÆ°á»ng hợp:

 + Có tá» chức.

 + Dùng thủ Äoạn xảo quyá»t, nguy hiá»m.

 + Phạm tá»i nhiá»u lần.

 + Chiếm Äoạt tài sản có giá trá» từ nÄm mÆ°Æ¡i triá»u Äá»ng Äến dÆ°á»i hai trÄm triá»u Äá»ng.

 +Gây hậu quả nghiêm trá»ng khác.

- Phạt tù từ 20 nÄm tù, tù chung thân hoặc tá»­ hình  trong các trÆ°á»ng hợp:

 + Chiếm Äoạt tài sản có giá trá» từ nÄm trÄm triá»u Äá»ng trá» lên.

 + Gây hậu quả Äặc biá»t nghiêm trá»ng khác.

- NgÆ°á»i phạm tá»i còn bá» cấm Äảm nhiá»m chức vụ nhất Äá»nh từ má»t nÄm Äến nÄm nÄm, có thá» bá» phạt tiá»n từ mÆ°á»i triá»u Äá»ng Äến nÄm mÆ°Æ¡i triá»u Äá»ng, tá»ch thu má»t phần hoặc toàn bá» tài sản.

- See more at: http://luatsuthudo.vn/nhung-yeu-to-cau-thanh-toi-tham-o-tai-san#sthash.ZWVqb1RL.dpuf

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng