Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 62
BẠN MUỐN ĐẦU TƯ KINH DOANH RIÊNG NHƯNG CHƯA LỰA CHỌN ĐƯỢC LOẠI HÌNH PHÙ HỢP!?

Tư vấn trực tuyến
Trang chủ / Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

BẠN MUỐN ĐẦU TƯ KINH DOANH RIÊNG NHƯNG CHƯA LỰA CHỌN ĐƯỢC LOẠI HÌNH PHÙ HỢP!?

I. ÄÄng ký kinh doanh
Viá»c Äầu tiên bạn cần làm khi muá»n má» công ty, Äó là lá»±a chá»n cho mình loại hình phù hợp và tiến
hành ÄÄng ký kinh doanh. Tùy vào dá»± Äá»nh, quy mô của mình mà bạn có thá» lá»±a chá»n giữa hai mô
hình Há» kinh doanh hoặc công ty. Viá»c lá»±a chá»n có ý nghÄ©a rất quan trá»ng, ảnh hÆ°á»ng lá»n Äến
những tính toán của bạn dành cho viá»c kinh doanh sau này.
1. Lá»±a chá»n ÄÄng ký Há» kinh doanh cá thá»:
Hình thức há» kinh doanh rất phù hợp vá»i viá»c kinh doanh theo quy mô nhá», theo Äuá»i Äam mê là
chính. Nếu bạn chá» có nhu cầu má» má»t quán cafe duy nhất, chá» có dÆ°á»i 10 nhân viên làm viá»c và
sau này bạn không có nhu cầu má» rá»ng thêm hoạt Äá»ng thì há» kinh doanh chính là mô hình mà bạn
cần.
Hình thức này có các Æ°u Äiá»m:
ï· Thủ tục ÄÄng ký kinh doanh ÄÆ¡n giản.
ï· Kê khai và ná»p thuế dá» dàng.
NhÆ°ng Äá»ng thá»i há» kinh doanh cÅ©ng có các nhược Äiá»m:
ï· Chá» Äược kinh doanh tại má»t Äá»a Äiá»m duy nhất Äã ÄÄng ký.
ï· Không Äược sá»­ dụng trên 10 lao Äá»ng.
ï· Không Äược xuất hóa ÄÆ¡n VAT (hóa ÄÆ¡n Äá»).
2. Lá»±a chá»n thành lập Công ty:

Bạn muá»n làm Än lá»n, quy mô rá»ng? Bạn muá»n vay vá»n thuận tiá»n Äá» kinh doanh? Nếu bạn muá»n
trá» thành ông chủ của cả má»t há» thá»ng các chuá»i cá»­a hàng cafe? Vậy bạn nên lá»±a chá»n mô hình
công ty Äá» kinh doanh.
Nếu bạn lá»±a chá»n thành lập Công ty, những hạn chế của Há» kinh doanh sẽ không còn. Sá» lượng
quán cafe của công ty bạn không bá» giá»i hạn, sá» lượng nhân viên có thá» thay Äá»i tùy theo nhu cầu,
có thá» má» rá»ng kinh doanh và thá»±c hiá»n các thủ tục thay Äá»i rất dá» ràng. Bạn hoàn toàn có thá» xây
dá»±ng nên má»t chuá»i của hàng cafe nhÆ° Cá»ng hay Highland Äã làm.
TÆ° cách pháp nhân của công ty sẽ giúp bạn thuận tiá»n trong giao dá»ch, vay vá»n ngân hàng nếu cần.
Tuy nhiên thủ tục thành lập công ty sẽ phức tạp hÆ¡n và các vấn Äá» thuế cÅ©ng rắc rá»i hÆ¡n.
II. Xin cấp Giấy chứng nhận ÄÄng ký thÆ°Æ¡ng hiá»u
Trong ná»n kinh tế thá» trÆ°á»ng hiá»n nay, nhãn hiá»u Äang Äóng vai trò to lá»n Äá»i vá»i sá»± phát
triá»n của doanh nghiá»p. Nhãn hiá»u có thá» giúp ngÆ°á»i tiêu dùng xác Äá»nh má»t sản phẩm của má»t
công ty cụ thá» nhằm phân biá»t sản phẩm Äó vá»i các sản phẩm cùng loại trên thá» trÆ°á»ng do công ty
khác cung cấp.
Vá»i ngÆ°á»i tiêu dùng, nhãn hiá»u hàng hóa có vai trò vô cùng quan trá»ng. Trong nhá»p sá»ng sôi
Äá»ng và bận bá»u, vá»i vô vàn các mặt hàng, dá»ch vụ luôn Äáp ứng nhu cầu của má»i Äá»i tượng khách
hàng thì viá»c bá» thá»i gian lá»±a chá»n loại sản phẩm yêu thích và thiết yếu dÆ°á»ng nhÆ° là không thá».
NgÆ°á»i tiêu dùng chủ yếu ÄÆ°a ra quyết Äá»nh lá»±a chá»n dá»±a trên kinh nghiá»m tiêu dùng, cụ thá» chính
là sá»± hiá»u biết và tin tÆ°á»ng của há» vá» các nhãn hiá»u hàng hóa khác nhau của cùng má»t loại hàng
hóa, dá»ch vụ. Chính vì vậy, doanh nghiá»p cần chú trá»ng và Äầu tÆ° cho vấn Äá» xây dá»±ng và bảo vá»
thÆ°Æ¡ng hiá»u của doanh nghiá»p mình.
III. Xin Giấy Chứng nhận vá» sinh an toàn thá»±c phẩm
Kinh doanh quán cafe thì bạn buá»c phải xin giấy chứng nhận an toàn vá» sinh thá»±c phẩm. Äá»i vá»i
loại giấy tá» này thì quy trình nghe có vẻ ÄÆ¡n giản nhÆ°ng thá»±c tế thá»±c hiá»n lại vô cùng khó khÄn:
BÆ°á»c 1: Ná»p há» sÆ¡ tại Chi cục/Cục An toàn vá» sinh thá»±c phẩm. Há» sÆ¡ bao gá»m:
ï· ÄÆ¡n Äá» nghá» cấp Giấy chứng nhận cÆ¡ sá» Äủ Äiá»u kiá»n an toàn thá»±c phẩm;
ï· Bản vẽ sÆ¡ Äá» thiết kế mặt bằng cÆ¡ sá»;
ï· Bản vẽ sÆ¡ Äá» thiết kế mặt bằng khu vá»±c xung quanh;
ï· SÆ¡ Äá» quy trình sản xuất thá»±c phẩm (hoặc quy trình bảo quản, phân phá»i);
ï· Bản thuyết minh vá» cÆ¡ sá» vật chất, trang thiết bá», dụng cụ của cÆ¡ sá»;
ï· Danh sách xác nhận kiến thức an toàn thá»±c phẩm và khám sức khá»e của chủ và nhân viên;
ï· Giấy chứng nhận ÄÄng ký kinh doanh có ngành nghá» phù hợp (Bản sao chứng thá»±c);
ï· Giấy xác nhận kiến thức An toàn thá»±c phẩm của chủ cÆ¡ sá» và ngÆ°á»i trá»±c tiếp sản xuất, kinh
doanh thực phẩm;
ï· Giấy xác nhận Äủ sức khá»e chủ cÆ¡ sá» và của ngÆ°á»i trá»±c tiếp sản xuất, kinh doanh thá»±c phẩm.
BÆ°á»c 2: Chi cục/Cục An toàn vá» sinh thá»±c phẩm sẽ cá»­ ngÆ°á»i Äến cÆ¡ sá» kinh doanh của bạn Äá»
kiá»m tra, nếu bạn Äạt Äủ yêu cầu cÆ¡ quan sẽ cấp phép cho bạn.

Còn nếu nhÆ° chÆ°a Äạt yêu cầu, thì sau 3 tháng sẽ có Äoàn thẩm Äá»nh lại, nếu vẫn chÆ°a Äạt Äoàn
thẩm Äá»nh có quyá»n Äá» xuất Äình chá» hoạt Äá»ng kinh doanh.
Æ¡
Thủ tục này là má»t thủ tục rất khó, do vấn Äá» vá» sinh an toàn thá»±c phẩm là vấn Äá» nhạy cảm, liên
quan tá»i sức khá»e con ngÆ°á»i. Do Äó, Äá» Äảm bảo tiến Äá» bạn nên nhá» sợ trợ giúp của các ÄÆ¡n vá»
dá»ch vụ pháp lý nhÆ° Luật The Light.
Ngoài ra, Äá» của hàng tiến hành kinh doanh thuận lợi, bạn cần chú ý các vấn Äá» sau:
ï· Có hóa ÄÆ¡n, chứng từ mua bán hàng hóa Äầy Äủ, rõ ràng. Hàng hóa phải Äảm bảo nguá»n gá»c,
xuất xứ.
ï· Kê khai, Äóng thuế Äầy Äủ. Báo cáo tài chính Äá»u Äặn theo Äúng quy Äá»nh.
ï· Xin phép sá»­ dụng vá»a hè (nếu cần).
ï· Luôn Äảm bảo Äầy Äủ các Äiá»u kiá»n vá» vá» sinh an toàn thá»±c phẩm.
Hy vá»ng thông qua bài viết này của Luật The Light Quý khách có thá» nắm Äược thủ tục pháp lý
khi tiến hành ÄÄng ký kinh doanh. Chúc Quý khách mình luôn thá»nh vượng và phát Äạt!

MoÌ£i thÄÌc mÄÌc liên quan ÄêÌn vâÌn ÄêÌ “Thành lập doanh nghiá»p”, QuyÌ khaÌch haÌng vui loÌng
liên hêÌ£ Äá» Äược các Luật sÆ° tÆ° vấn trá»±c tiếp:
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT
Äá»a chá»: Tầng 8, tòa nhà CTM, sá» 299 Cầu Giấy, phÆ°á»ng Dá»ch Vá»ng, quận Cầu Giấy,
thành phá» Hà Ná»i.
Äại diá»n: Giám Äá»c - Luật sÆ° Lê Huy Quang ÄT:024.6328.6666 – 0932.831188.
Emai: luatthelight@luatsuthudo.vn Hotline: 1900 0069

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng