Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 62
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THẨM MỸ VIỆN NĂM 2018

Tư vấn trực tuyến
Trang chủ / Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THẨM MỸ VIỆN NĂM 2018

Luật sÆ° trả lá»i:
CÄn cứ quy Äá»nh tại Luật Doanh nghiá»p nÄm 2014, Luật khám chữa bá»nh nÄm 2009 và
các vÄn bản hÆ°á»ng dẫn thi hành, Chá» cần phải Äáp ứng các Äiá»u kiá»n sau:
1. Có Giấy phép hoạt Äá»ng phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
Theo quy Äá»nh tại Nghá» Äá»nh 109/2016/NÄ-CP, cÆ¡ sá» kinh doanh dá»ch vụ phẫu thuật
thẩm mỹ là má»t trong những loại hình phòng khám chuyên khoa. Äá» Äược cấp Giấy
phép hoạt Äá»ng phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, thẩm mỹ viá»n cần phải Äáp ứng
các Äiá»u kiá»n:
a. Äiá»u kiá»n cÆ¡ sá» vật chất
i) Äá»a Äiá»m cá» Äá»nh, tách biá»t vá»i nÆ¡i sinh hoạt gia Äình, bảo Äảm Äủ ánh sáng, có
trần chá»ng bụi, tÆ°á»ng và ná»n nhà phải sá»­ dụng các chất liá»u dá» tẩy rá»­a, làm vá»
sinh;
ii) Phòng khám chuyên khoa phải có phòng khám bá»nh, chữa bá»nh;
iii) Có buá»ng lÆ°u ngÆ°á»i bá»nh
iv) Các Äiá»u kiá»n khác tùy theo phạm vi chuyên môn ÄÄng ký:
v) Bảo Äảm các Äiá»u kiá»n vá» an toàn bức xạ, xá»­ lý chất thải y tế, phòng cháy chữa
cháy theo quy Äá»nh của pháp luật; bảo Äảm vô trùng Äá»i vá»i các phòng thá»±c hiá»n
thủ thuật.
vi) Có Äủ Äiá»n, nÆ°á»c và các Äiá»u kiá»n khác Äá» phục vụ, chÄm sóc ngÆ°á»i bá»nh
b. Äiá»u kiá»n vá» trang thiết bá» y tế: Có Äủ thiết bá», dụng cụ y tế phù hợp vá»i phạm vi
hoạt Äá»ng chuyên môn mà cÆ¡ sá» ÄÄng ký. Có há»p thuá»c chá»ng sá»c và Äủ thuá»c
cấp cứu chuyên khoa;
c. Äiá»u kiá»n vá» nhân sá»±:
i) NgÆ°á»i chá»u trách nhiá»m chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải
là bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hoặc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình
thẩm mỹ và có thá»i gian khám bá»nh, chữa bá»nh ít nhất là 54 tháng vá» chuyên
khoa Äó.
ii) Các Äá»i tượng khác làm viá»c trong phòng khám chuyên khoa nếu có thá»±c hiá»n
viá»c khám bá»nh, chữa bá»nh thì phải có chứng chá» hành nghá» và Äược phân công
công viá»c phù hợp vá»i phạm vi hoạt Äá»ng chuyên môn ghi trong chứng chá» hành
nghá» của ngÆ°á»i Äó.
2. CÆ¡ sá» kinh doanh dá»ch vụ thẩm mỹ có hoạt Äá»ng phun, xÄm, thêu trên da,
không sá»­ dụng thuá»c gây tê dạng tiêm, phải Thông báo Äáp ứng các Äiá»u
kiá»n sau:

a. Äiá»u kiá»n vá» cÆ¡ sá» vật chất: Có Äá»a Äiá»m cá» Äá»nh và bảo Äảm các Äiá»u kiá»n vá»
sinh.
b. Äiá»u kiá»n vá» trang thiết bá»: Có Äủ thiết bá», dụng cụ, vật tÆ° phù hợp vá»i phạm vi
hoạt Äá»ng của cÆ¡ sá» và có nguá»n gá»c xuất xứ rõ ràng.
c. Äiá»u kiá»n vá» nhân sá»±
i) NgÆ°á»i chá»u trách nhiá»m chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải
Là bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hoặc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình
thẩm mỹ; Có thá»i gian khám bá»nh, chữa bá»nh ít nhất là 54 tháng vá» chuyên khoa
Äó.
ii) Các Äá»i tượng khác làm viá»c trong phòng khám chuyên khoa nếu có thá»±c hiá»n
viá»c khám bá»nh, chữa bá»nh thì phải có chứng chá» hành nghá» và Äược phân công
công viá»c phù hợp vá»i phạm vi hoạt Äá»ng chuyên môn ghi trong chứng chá» hành
nghá» của ngÆ°á»i Äó.
3. CÆ¡ sá» hoạt Äá»ng massage phải Thông báo Äáp ứng Äủ các Äiá»u kiá»n sau
a. Äiá»u kiá»n vá» cÆ¡ sá» vật chất: Äá»a Äiá»m cá» Äá»nh, có Äủ ánh sáng, tách biá»t vá»i nÆ¡i
sinh hoạt gia Äình. Các phòng xoa bóp phải bảo Äảm các Äiá»u kiá»n theo quy Äá»nh
pháp luật.
b. Äiá»u kiá»n vá» trang thiết bá»:
i) Có buá»ng tắm hợp vá» sinh, bảo Äảm có Äủ Äiá»n, nÆ°á»c và các Äiá»u kiá»n vá» sinh
khác Äá» chÄm sóc khách hàng.
ii) Có giÆ°á»ng xoa bóp hoặc ghế hoặc Äá»m phù hợp; ga trải giÆ°á»ng, gá»i, khÄn tắm
phải bảo Äảm vá» sinh;
iii) Có giÆ°á»ng khám bá»nh, tủ thuá»c cấp cứu, bàn làm viá»c và má»t sá» dụng cụ y tế
(á»ng nghe, huyết áp, nhiá»t kế, bÆ¡m kim tiêm) tại phòng trá»±c của bác sỹ;
iv) Có Äủ thuá»c cấp cứu thông thÆ°á»ng.
c. Äiá»u kiá»n vá» nhân sá»±
i) NgÆ°á»i chá»u trách nhiá»m chuyên môn kỹ thuật Äá»i vá»i cÆ¡ sá» dá»ch vụ xoa bóp phải
là bác sỹ hoặc y sỹ hoặc kỹ thuật viên thuá»c má»t trong các chuyên ngành phục
há»i chức nÄng, vật lý trá» liá»u, y há»c cá» truyá»n hoặc có chứng chá» Äào tạo chuyên
khoa phục há»i chức nÄng, vật lý trá» liá»u hoặc y há»c cá» truyá»n. TrÆ°á»ng hợp có chá»
Äá»nh thuá»c thì ngÆ°á»i chá»u trách nhiá»m chuyên môn kỹ thuật phải là bác sỹ các
chuyên ngành phục há»i chức nÄng, vật lý trá» liá»u, y há»c cá» truyá»n;
ii) NgÆ°á»i làm viá»c tại cÆ¡ sá» nếu có thá»±c hiá»n kỹ thuật xoa bóp thì phải có chứng chá»
hoặc giấy chứng nhận Äào tạo vá» xoa bóp do cÆ¡ sá» Äào tạo hợp pháp cấp.
iii) Nhân viên thá»±c hiá»n kỹ thuật xoa bóp phải mặc trang phục gá»n, sạch, Äẹp, có phù
hiá»u ghi rõ tên cÆ¡ sá», tên nhân viên, có ảnh 3 cm x 4 cm.
4. Ngoài các Äiá»u kiá»n trên, Thẩm mỹ viá»n phải có Giấy chứng nhận Äủ Äiá»u kiá»n
an ninh trật tá»± và Giấy chứng nhận Äủ Äiá»u kiá»n phòng cháy, chữa cháy (nếu có);

Công ty Luật The Light vá»i Äá»i ngÅ© Luật sÆ° giàu kinh nghiá»m và giá»i chuyên môn, tá»±
tin sẽ là chá» dá»±a pháp lý vững chắc cho Khách hàng.
Má»i thông tin quý khách hàng vui lòng liên há»:
Phòng Äầu tÆ° – Doanh nghiá»p – Công ty Luật Hợp danh The Light.
TrÆ°á»ng phòng: Nguyá»n Minh Ngá»c
Sá» Äiá»n thoại: 094 792 1188 / 096 412 7792
Äá»a chá»: Tầng 8, tòa nhà CTM, sá» 299 ÄÆ°á»ng Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Ná»i.
Fanpage: TÆ° vấn Äầu tÆ° Doanh nghiá»p The Light Law Firm

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng