Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 62
MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Tư vấn trực tuyến
Trang chủ / Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Mẫu ÄÆ¡n khá»i kiá»n hành chính má»i nhất, ban hành kèm theo Nghá»
quyết 02/2017/NQ-HÄTP ngày 13/01/2017 của Há»i Äá»ng thẩm phán Tòa án
nhân dân tá»i cao.

Cá»NG HÒA Xà Há»I CHỦ NGHĨA VIá»T NAM

Äá»c lập - Tá»± do - Hạnh phúc

(1) ......, ngày..... tháng...... nÄm.......

ÄÆ N KHá»I KIá»N

Kính gá»­i: Tòa án nhân dân (2) ................................................

NgÆ°á»i khá»i kiá»n: (3) .................................................................................
Äá»a chá»: (4) ....................................................................................................
Sá» Äiá»n thoại (nếu có):........................., sá» fax (nếu có):.........................
Äá»a chá» thÆ° Äiá»n tá»­ (nếu có): ................................................................
NgÆ°á»i bá» kiá»n: (5) ....................................................................................
Äá»a chá»: (6) .........................................................................................
Sá» Äiá»n thoại (nếu có):........................., sá» fax (nếu có):.........................

Äá»a chá» thÆ° Äiá»n tá»­ (nếu có): ......................................................................
NgÆ°á»i có quyá»n lợi, nghÄ©a vụ liên quan (nếu có): (7) ................................
Äá»a chá»: (8) .....................................................................................................
Sá» Äiá»n thoại (nếu có):........................., sá» fax (nếu có):.........................
Äá»a chá» thÆ° Äiá»n tá»­ (nếu có): ......................................................................
Quyết Äá»nh ................. (9) bá» kiá»n sá»……... ngày..... tháng..... nÄm.....
của..................................... vỠ.......................................................................
Hành vi hành chính bá» kiá»n………………………………………….........
Tóm tắt ná»i dung quyết Äá»nh hành chính, quyết Äá»nh ká»· luật buá»c thôi
viá»c, quyết Äá»nh giải quyết khiếu nại vá» quyết Äá»nh xá»­ lý vụ viá»c cạnh tranh, ná»i
dung giải quyết khiếu nại vá» danh sách cá»­ tri hoặc tóm tắt diá»n biến của hành vi
hành chính (10) : ..........................................................................................
Ná»i dung quyết Äá»nh giải quyết khiếu nại (nếu có):....................................
Yêu cầu Äá» nghá» Tòa án giải quyết (11) :....................................................
NgÆ°á»i khá»i kiá»n cam Äoan không Äá»ng thá»i khiếu nại .......... (12) Äến ngÆ°á»i
có thẩm quyá»n giải quyết khiếu nại
Những tài liá»u, chứng cứ chứng minh kèm theo ÄÆ¡n khá»i kiá»n gá»m có:
(13)
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
................................................................................................................
NgÆ°á»i khá»i kiá»n (14)

HÆ°á»ng dẫn sá»­ dụng mẫu sá» 01-HC:
(1) Ghi Äá»a danh, ngày, tháng, nÄm làm ÄÆ¡n khá»i kiá»n (ví dụ: Hà Ná»i, ngày.....
tháng..... nÄm......).

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyá»n giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp
huyá»n, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyá»n nào thuá»c tá»nh, thành phá» trá»±c
thuá»c trung Æ°Æ¡ng nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyá»n A thuá»c tá»nh B), nếu
là Tòa án nhân dân cấp tá»nh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tá»nh (thành phá»)
nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tá»nh HÆ°ng Yên).
(3) Nếu ngÆ°á»i khá»i kiá»n là cá nhân, thì ghi há» tên; trÆ°á»ng hợp ngÆ°á»i khá»i kiá»n
là ngÆ°á»i Äại diá»n hợp pháp của ngÆ°á»i chÆ°a thành niên, ngÆ°á»i mất nÄng lá»±c
hành vi dân sá»±, ngÆ°á»i bá» hạn chế nÄng lá»±c hành vi dân sá»±, ngÆ°á»i có khó
khÄn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì Äá»ng thá»i phải ghi rõ há» tên, Äá»a
chá» của ngÆ°á»i Äược Äại diá»n; nếu ngÆ°á»i khá»i kiá»n là cÆ¡ quan, tá» chức, thì
ghi tên cÆ¡ quan, tá» chức và ghi há», tên của ngÆ°á»i Äại diá»n hợp pháp của cÆ¡
quan, tá» chức khá»i kiá»n Äó.
(4) Ghi Äá»a chá» tại thá»i Äiá»m ná»p ÄÆ¡n khá»i kiá»n. Nếu ngÆ°á»i khá»i kiá»n là cá
nhân, thì ghi Äầy Äủ Äá»a chá» nÆ¡i cÆ° trú (ví dụ: Nguyá»n VÄn A, trú tại thôn B,
xã C, huyá»n D, tá»nh E); nếu ngÆ°á»i khá»i kiá»n là cÆ¡ quan, tá» chức, thì ghi Äá»a
chá» trụ sá» chính của cÆ¡ quan, tá» chức Äó (ví dụ: Công ty TNHH G có trụ sá»:
Sá» 50 phá» H, quận I, thành phá» K).
(5) Nếu ngÆ°á»i bá» kiá»n là ngÆ°á»i có thẩm quyá»n thì ghi chức danh của ngÆ°á»i bá»
kiá»n (ví dụ: Chủ tá»ch Ủy ban nhân dân tá»nh A); nếu là cÆ¡ quan, tá» chức, thì
ghi tên, Äá»a chá» trụ sá» của cÆ¡ quan, tá» chức Äó.
(6) Ghi tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° hÆ°á»ng dẫn tại Äiá»m (3).
(7) và (8) Ghi tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° hÆ°á»ng dẫn tại Äiá»m (4).
(8) Tùy theo từng trÆ°á»ng hợp mà ghi quyết Äá»nh hành chính hoặc quyết Äá»nh
ká»· luật buá»c thôi viá»c hoặc quyết Äá»nh giải quyết khiếu nại vá» quyết Äá»nh
xá»­ lý vụ viá»c cạnh tranh hoặc quyết Äá»nh giải quyết khiếu nại vá» danh sách
cá»­ tri.
(9) Tùy theo từng trÆ°á»ng hợp mà ghi tóm tắt ná»i dung cụ thá» của quyết Äá»nh
hành chính hoặc quyết Äá»nh ká»· luật buá»c thôi viá»c hoặc quyết Äá»nh giải

quyết khiếu nại vá» quyết Äá»nh xá»­ lý vụ viá»c cạnh tranh hoặc quyết Äá»nh giải
quyết khiếu nại vá» danh sách cá»­ tri hoặc hành vi hành chính.
(10) Nêu cụ thá» từng vấn Äá» yêu cầu Tòa án giải quyết nhÆ°: Yêu cầu hủy bá»
toàn bá» hoặc má»t phần quyết Äá»nh hành chính và quyết Äá»nh giải quyết
khiếu nại có liên quan (nếu có); buá»c thá»±c hiá»n hoặc chấm dứt hành vi
hành chính; hủy quyết Äá»nh ká»· luật buá»c thôi viá»c trái pháp luật; hủy má»t
phần hoặc toàn bá» quyết Äá»nh giải quyết khiếu nại vá» quyết Äá»nh xá»­ lý vụ
viá»c cạnh tranh; buá»c cÆ¡ quan lập danh sách cá»­ tri sá»­a Äá»i, bá» sung danh
sách cá»­ tri theo quy Äá»nh của pháp luật; buá»c cÆ¡ quan, tá» chức bá»i thÆ°á»ng
thiá»t hại, khôi phục quyá»n, lợi ích hợp pháp của cÆ¡ quan, tá» chức, cá nhân
bá» xâm phạm do quyết Äá»nh hành chính, hành vi hành chính, quyết Äá»nh ká»·
luật buá»c thôi viá»c, quyết Äá»nh giải quyết khiếu nại vá» quyết Äá»nh xá»­ lý vụ
viá»c cạnh tranh trái pháp luật gây ra...
(11) Tùy từng trÆ°á»ng hợp mà ghi quyết Äá»nh hành chính, quyết Äá»nh ká»· luật
buá»c thôi viá»c, quyết Äá»nh giải quyết khiếu nại vá» quyết Äá»nh xá»­ lý vụ viá»c
cạnh tranh, quyết Äá»nh giải quyết khiếu nại vá» danh sách cá»­ tri, hành vi
hành chính.
(12) Ghi rõ tên các tài liá»u kèm theo ÄÆ¡n khá»i kiá»n gá»m có những tài liá»u gì và
phải Äánh sá» thứ tá»± (ví dụ: các tài liá»u kèm theo ÄÆ¡n gá»m có: 1. Bản sao
Quyết Äá»nh xá»­ phạt vi phạm hành chính; 2. Bản sao chứng minh nhân dân
(cÄn cÆ°á»c công dân)...)
(13) Nếu ngÆ°á»i khá»i kiá»n là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc Äiá»m chá» của
ngÆ°á»i khá»i kiá»n Äó; trÆ°á»ng hợp ngÆ°á»i khá»i kiá»n là cá nhân, không biết chữ,
không nhìn Äược, không thá» tá»± mình làm ÄÆ¡n khá»i kiá»n, không thá» tá»± mình
ký tên hoặc Äiá»m chá» thì có thá» nhá» ngÆ°á»i khác làm há» ÄÆ¡n khá»i kiá»n và
phải có ngÆ°á»i có nÄng lá»±c hành vi tá» tụng hành chính Äầy Äủ làm chứng, ký
xác nhận vào ÄÆ¡n khá»i kiá»n; nếu là cÆ¡ quan, tá» chức khá»i kiá»n, thì ngÆ°á»i
Äại Äiá»n hợp pháp của cÆ¡ quan, tá» chức khá»i kiá»n ký tên, ghi rõ há» tên,
chức vụ của mình và Äóng dấu của cÆ¡ quan, tá» chức Äó.

Công ty LuâÌ£t The Light tÆ° vấn luật khá»i kiá»n vụ án hành chính, bao gôÌm:
ï¼ Kiá»m tra cÄn cứ, Äiá»u kiá»n khiếu nại, tá» cáo, khá»i kiá»n hành chính.
ï¼ Soạn thảo, hÆ°á»ng dẫn ná»p ÄÆ¡n khá»i kiá»n, khiếu nại, tá» cáo.
ï¼ Xác minh, thu thập chứng cứ, Äá»i thoại giải quyết vụ viá»c khiếu nại, tá»
cáo., khá»i kiá»n hành chính.
ï¼ Äại diá»n tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, tá» cáo, xét xá»­ hành chính
Nếu có bất cứ thắc mắc cần Äược há» trợ tÆ° vấn pháp luật trá»±c tuyến miá»n
phí từ các Luật sÆ° hoặc ÄÄng ký dá»ch vụ pháp lý, vui lòng liên há» ngay vá»i
chúng tôi qua Hotline: 1900.0069 Äá» Äược tÆ° vấn má»t cách chính xác - hiá»u
quả và tá»i Æ°u nhất!

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng