Tư vấn trực tuyến
Trang chủ / Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Khi thực hiện khởi kiện vụ án hành chính, cá nhân, cơ quan, tổ chức phải
đáp ứng các yêu cầu về hình thức và trình tự của việc khởi kiện mà khởi đầu là
phải có đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện là thủ tục bắt buộc đối với mọi trường hợp
khởi kiện.

Mẫu đơn khởi kiện hành chính mới nhất, ban hành kèm theo Nghị
quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án
nhân dân tối cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) ......, ngày..... tháng...... năm.......

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2) ................................................

Người khởi kiện: (3) .................................................................................
Địa chỉ: (4) ....................................................................................................
Số điện thoại (nếu có):........................., số fax (nếu có):.........................
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ................................................................
Người bị kiện: (5) ....................................................................................
Địa chỉ: (6) .........................................................................................
Số điện thoại (nếu có):........................., số fax (nếu có):.........................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ......................................................................
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): (7) ................................
Địa chỉ: (8) .....................................................................................................
Số điện thoại (nếu có):........................., số fax (nếu có):.........................
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ......................................................................
Quyết định ................. (9) bị kiện số……... ngày..... tháng..... năm.....
của..................................... về .......................................................................
Hành vi hành chính bị kiện………………………………………….........
Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi
việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội
dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi
hành chính (10) : ..........................................................................................
Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):....................................
Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết (11) :....................................................
Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại .......... (12) đến người
có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có:
(13)
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
................................................................................................................
Người khởi kiện (14)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01-HC:
(1) Ghi địa danh, ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày.....
tháng..... năm......).

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp
huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu
là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố)
nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên).
(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ tên; trường hợp người khởi kiện
là người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực
hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì đồng thời phải ghi rõ họ tên, địa
chỉ của người được đại diện; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì
ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ
quan, tổ chức khởi kiện đó.
(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá
nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B,
xã C, huyện D, tỉnh E); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa
chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH G có trụ sở:
Số 50 phố H, quận I, thành phố K).
(5) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị
kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì
ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.
(6) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).
(7) và (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).
(8) Tùy theo từng trường hợp mà ghi quyết định hành chính hoặc quyết định
kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định
xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách
cử tri.
(9) Tùy theo từng trường hợp mà ghi tóm tắt nội dung cụ thể của quyết định
hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải

quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc quyết định giải
quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc hành vi hành chính.
(10) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết như: Yêu cầu hủy bỏ
toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính và quyết định giải quyết
khiếu nại có liên quan (nếu có); buộc thực hiện hoặc chấm dứt hành vi
hành chính; hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật; hủy một
phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ
việc cạnh tranh; buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh
sách cử tri theo quy định của pháp luật; buộc cơ quan, tổ chức bồi thường
thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
bị xâm phạm do quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ
luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ
việc cạnh tranh trái pháp luật gây ra...
(11) Tùy từng trường hợp mà ghi quyết định hành chính, quyết định kỷ luật
buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc
cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri, hành vi
hành chính.
(12) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và
phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1. Bản sao
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 2. Bản sao chứng minh nhân dân
(căn cước công dân)...)
(13) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của
người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là cá nhân, không biết chữ,
không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình
ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và
phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ làm chứng, ký
xác nhận vào đơn khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức khởi kiện, thì người
đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên,
chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Công ty Luật The Light tư vấn luật khởi kiện vụ án hành chính, bao gồm:
 Kiểm tra căn cứ, điều kiện khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành chính.
 Soạn thảo, hướng dẫn nộp đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo.
 Xác minh, thu thập chứng cứ, đối thoại giải quyết vụ việc khiếu nại, tố
cáo., khởi kiện hành chính.
 Đại diện tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, xét xử hành chính
Nếu có bất cứ thắc mắc cần được hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn
phí từ các Luật sư hoặc đăng ký dịch vụ pháp lý, vui lòng liên hệ ngay với
chúng tôi qua Hotline: 1900.0069 để được tư vấn một cách chính xác - hiệu
quả và tối ưu nhất!

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng