Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 62
LY HÔN – KHÓ KHĂN KHI KHÔNG TÌM THẤY NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI VỢ

Vụ án ly hôn
Trang chủ / Vụ án ly hôn

Vụ án ly hôn

LY HÔN – KHÓ KHĂN KHI KHÔNG TÌM THẤY NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI VỢ

SaÌu nÄm moÌn moÌi tiÌm kiêÌm ngÆ°Æ¡Ìi vÆ¡Ì£ ÄaÌ ôm cô con gaÌi nhoÌ boÌ nhaÌ Äi biêÌ£t
tiÌch cuÌa anh TrâÌn VÄn C tÆ°Æ¡Ìng chÆ°Ìng nhÆ° vô voÌ£ng…
GiÆ°Ìa thaÌng baÌy cuÌa nÄm 2018, anh C ÄêÌn vÄn phoÌng chuÌng tôi qua lÆ¡Ìi
giÆ¡Ìi thiêÌ£u cuÌa môÌ£t ngÆ°Æ¡Ìi baÌ£n, ngÆ°Æ¡Ìi naÌy tÆ°Ìng laÌ khaÌch haÌng cuÌ cuÌa chuÌng tôi.
Anh C tâm sÆ°Ì£ vÆ¡Ìi chuÌng tôi rÄÌng, anh vaÌ chiÌ£ T quen biêÌt nhau khi cuÌng qua HaÌn
QuôÌc xuâÌt khâÌu lao ÄôÌ£ng. NÄm 2010, hai ngÆ°Æ¡Ìi kêÌt hôn vaÌ coÌ vÆ¡Ìi nhau môÌ£t cô
con gaÌi. ChiÌ£ Æ¡Ì nhaÌ chÄm con cuÌng ngÆ°Æ¡Ìi meÌ£ giaÌ coÌn anh Äi laÌm Än xa nÆ¡i xÆ°Ì
ngÆ°Æ¡Ìi. ThaÌng 6 nÄm 2012, meÌ£ anh C baÌo tin chiÌ£ T ÄaÌ ôm cô con gaÌi boÌ nhaÌ ra Äi.
NhÆ°Ìng tÆ°Æ¡Ìng chiÌ£ T chiÌ viÌ giâÌ£n dôÌi nhâÌt thÆ¡Ìi vaÌ seÌ sÆ¡Ìm quay vêÌ, anh C côÌ gÄÌng Æ¡Ì
laÌ£i laÌm viêÌ£c ÄêÌn khi hêÌt hÆ¡Ì£p ÄôÌng lao ÄôÌ£ng Æ¡Ì HaÌn QuôÌc ÄêÌn hêÌt nÄm 2012. VêÌ
nÆ°Æ¡Ìc, anh C vaÌ gia ÄiÌnh ÄaÌ tiÌm kiêÌm nhiêÌu lâÌn nhÆ°ng ÄêÌu không coÌ tin tÆ°Ìc xaÌc
thÆ°Ì£c vêÌ chiÌ£ T. SaÌu nÄm qua, xaÌc ÄiÌ£nh tiÌnh caÌm vÆ¡Ì£ chôÌng không coÌn nÆ°Ìa nhÆ°ng
anh C muôÌn gÄÌ£p laÌ£i con gaÌi cuÌa miÌnh, muôÌn phâÌn naÌo buÌ ÄÄÌp vÆ¡Ìi traÌch nhiêÌ£m laÌ
ngÆ°Æ¡Ìi laÌm cha nhÆ° anh.
Ban ÄâÌu, anh nÆ°Ìa tin nÆ°Ìa ngÆ¡Ì bÆ¡Ìi anh cuÌng ÄaÌ ÄêÌn râÌt nhiêÌu vÄn phoÌng
luâÌ£t ÄêÌ tÆ° vâÌn vaÌ ÄêÌ nghiÌ£ hôÌ trÆ¡Ì£ nhÆ°ng ÄêÌu không thaÌnh công. ChuÌng tôi cuÌng
giaÌi thiÌch vÆ¡Ìi anh rÄÌng: Theo Khoản 1 Äiá»u 51 Luật Hôn nhân và gia Äình 2014
quy Äá»nh: “Vợ, chá»ng hoặc cả hai ngÆ°á»i có quyá»n yêu cầu Tòa án giải quyết ly
hôn”.
Theo quy Äá»nh trên thì vợ hoặc chá»ng Äá»u có quyá»n ÄÆ¡n phÆ°Æ¡ng yêu cầu
ly hôn khi thấy cuá»c sá»ng hôn nhân của mình không thá» kéo dài. Trên thá»±c tế,
rất nhiá»u trÆ°á»ng hợp má»t bên ÄÆ¡n phÆ°Æ¡ng xin ly hôn, bên kia không Äá»ng ý, Äã
tìm má»i cách gây khó khÄn, cản trá», khiến viá»c ly hôn kéo dài, phức tạp... Giải
quyết Äược những vụ viá»c nhÆ° thế, phải mất nhiá»u thá»i gian, công sức của
ÄÆ°Æ¡ng sá»± và tòa án.
Qua trao ÄôÌi vuÌ£ viêÌ£c cuÌng nhÆ° taÌi liêÌ£u anh C mang ÄêÌn, LuâÌ£t sÆ° phân tiÌch
cho anh C nhÆ° sau:
ThÆ°Ì nhâÌt, theo quy ÄiÌ£nh cuÌa LuâÌ£t hôn nhân vaÌ gia ÄiÌnh hiêÌ£n haÌnh thiÌ caÌ
cha vaÌ meÌ£ ÄêÌu coÌ quyêÌn vaÌ nghiÌa vuÌ£ chÄm soÌc và nuôi dưỡng con cái ngang nhau.
ChiÌ£ T không coÌ quyêÌn ngÄn caÌn quyêÌn cuÌa ngÆ°Æ¡Ìi cha chÄm soÌc nuôi dÆ°Æ¡Ìng con caÌi.

ThÆ°Ì hai, khi boÌ nhaÌ ra Äi chiÌ£ T nhân cÆ¡ hôÌ£i lâÌy hêÌt tiêÌn vaÌ vaÌng cuÌa meÌ£ anh C.
MeÌ£ anh C coÌ “ÄÆ¡n xaÌc nhâÌ£n” vêÌ nôÌ£i dung sÆ°Ì£ viêÌ£c trên vaÌ ÄÆ°Æ¡Ì£c UÌy ban nhân dân xaÌ
xaÌc nhâÌ£n.
Sau khi phân tiÌch caÌc quy ÄiÌ£nh cuÌa phaÌp luâÌ£t coÌ liên quan ÄêÌn trÆ°Æ¡Ìng hÆ¡Ì£p cuÌa
anh cuÌng nhÆ° caÌc khoÌ khÄn khi giaÌi quyêÌt sÆ°Ì£ viêÌ£c, chuÌng tôi ÄaÌ thôÌng nhâÌt caÌc giaÌi
quyêÌt vuÌ£ viêÌ£c.
NgaÌy 20/7/2018, ChuÌng tôi ÄaÌ gÆ°Ìi vÄn baÌn ÄêÌn bôÌ meÌ£ cuÌa chiÌ£ T ÄêÌ ÄÄÌ£t liÌ£ch laÌm
viêÌ£c ÄôÌng thÆ¡Ìi phân tiÌch haÌnh vi vi phaÌ£m cuÌa chiÌ£ T. Mong muôÌn bôÌ meÌ£ cuÌa chiÌ£ T
thông tin laÌ£i sÆ°Ì£ viêÌ£c vaÌ cung câÌp thông tin cuÌa chiÌ£ T cho Công ty LuâÌ£t The Light. ChiÌ
bÄÌng môÌ£t vÄn baÌn trên cuÌa Công ty LuâÌ£t The Light, ngÆ°Æ¡Ìi vÆ¡Ì£ ÄaÌ chuÌ ÄôÌ£ng liên laÌ£c vÆ¡Ìi
LuâÌ£t sÆ° vaÌ hÆ¡Ì£p taÌc ÄêÌ hoaÌn thaÌnh thuÌ tuÌ£c ly hôn vÆ¡Ìi anh C.
VuÌ£ viêÌ£c ÄaÌ thaÌnh công ngoaÌi mong ÄÆ¡Ì£i cuÌa chuÌng tôi cuÌng nhÆ° sÆ°Ì£ haÌi
loÌng cuÌa anh C vêÌ diÌ£ch vuÌ£ maÌ ChuÌng tôi Äem laÌ£i.

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng