Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 383

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 29

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 47

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/luatsuhinhsu/public_html/lib/rewrite.php on line 62
Vụ án ly hôn

Vụ án ly hôn
Trang chủ / Vụ án ly hôn

Vụ án ly hôn

Vụ án ly hôn

Nhìn từ góc Äá» lý luận và thá»±c tiá»n, tÆ° vấn pháp luật là viá»c giải Äáp pháp luật, hÆ°á»ng dẫn các cá nhân, tá» chức trong nÆ°á»c và nÆ°á»c ngoài xá»­ sá»± Äúng pháp luật Äá»ng thá»i cung cấp các dá»ch vụ pháp lý giúp các cá nhân, tá» chức thá»±c hiá»n và bảo vá» lợi ích hợp pháp của mình.

TÆ° vấn pháp luật góp phần tạo nên má»t hành lang pháp lý an toàn và Äáng tin cậy cho các hoạt Äá»ng của Äá»i sá»ng xã há»i.

Theo Äó, dá»ch vụ này giúp hạn chế những tranh chấp có thá» xảy ra, ngÄn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao hiá»u biết pháp luật cho ngÆ°á»i dân.

Các hình thức tÆ° vấn pháp luật tại The Light

Tùy theo nhu cầu và tính cần thiết của sá»± viá»c, chúng tôi thá»±c hiá»n tÆ° vấn pháp luật cho khách hàng thông qua 3 hình thức chủ yếu:

- TÆ° vấn trá»±c tiếp: Khách hàng có thá» tá»i trá»±c tiếp vÄn phòng Äá» nhận Äược sá»± tÆ° vấn từ các luật sÆ° nhiá»u kinh nghiá»m. Äá»ng thá»i, chúng tôi còn cá»­ luật sÆ° tá»i tận nÆ¡i của khách hàng Äá» tÆ° vấn theo yêu cầu.

- TÆ° vấn qua mạng Internet: Khách hàng có thá» gá»­i thÆ° yêu cầu tÆ° vấn qua Äá»a chá» email luatthelight@luatsuthudo.vn, các luật sÆ° sẽ tiến hành nghiên cứu và gá»­i bản tÆ° vấn lại cho khách hàng.

- TÆ° vấn qua Äiá»n thoại: Khách hàng có thá» gá»i tá»i Hotline: 0969 96 11 88 hoặc 0932 83 11 88 hoặc tá»ng Äài 19000069 Äá» nhận Äược giải Äáp má»i thắc mắc.

Công ty Luật The Light cung cấp những loại hình tÆ° vấn pháp luật nào?

Hiá»n nay, Công ty Luật The Light cung cấp các loại hình tÆ° vấn chính nhÆ° sau:

1. TÆ° vấn luật doanh nghiá»p

- Thủ tục thành lập doanh nghiá»p.

- TÆ° vấn chuyá»n Äá»i doanh nghiá»p.

- TÆ° vấn pháp luật vá» lao Äá»ng, tuyá»n dụng.

- TÆ° vấn vá» các hoạt Äá»ng chuyá»n nhượng vá»n, sát nhập, hợp nhất và giải thá» doanh nghiá»p.

- TÆ° vấn và soạn thảo các loại hợp Äá»ng.

- TÆ° vấn, há» trợ cá» phần hóa doanh nghiá»p và tái cÆ¡ cấu công ty.

- TÆ° vấn tài chính, Äầu tÆ° và quản lý doanh nghiá»p.

2. TÆ° vấn hôn nhân và gia Äình

- TÆ° vấn vá» trình tá»±, thủ tục ly hôn.

- TÆ° vấn vá» viá»c phân chia tài sản khi ly hôn.

- TÆ° vấn vá» tài sản chung của hai vợ chá»ng hay vấn Äá» tài sản khi không ÄÄng ký kết hôn.

- TÆ° vấn vá» viá»c thay Äá»i, cải chính các thông tin vá» há» tá»ch.

- TÆ° vấn vá» vấn Äá» kết hôn có yếu tá» nÆ°á»c ngoài.

- TÆ° vấn vá» vấn Äá» khai sinh có yếu tá» nÆ°á»c ngoài.

- TÆ° vấn vá» viá»c xin con nuôi và nuôi con nuôi.

3. TÆ° vấn sá» hữu trí tuá»

- TÆ° vấn các vấn Äá» liên quan Äến sá» hữu công nghiá»p và bản quyá»n tác giả.

- TÆ° vấn vá» viá»c chyá»n giao công nghá».

- TÆ° vấn vá» viá»c bảo vá» bí mật kinh doanh và cạnh tranh không lành mạnh.

4. TÆ° vấn Äầu tÆ° nÆ°á»c ngoài

- TÆ° vấn xin giấy phép, cấp giấy chứng nhận Äầu tÆ°;

- TÆ° vấn thành lập và xin cấp phép hoạt Äá»ng Chi nhánh và vÄn phòng Äại diá»n cho thÆ°Æ¡ng nhân nÆ°á»c ngoài tại Viá»t Nam;

- Xác Äá»nh, lá»±a chá»n các Äá»i tác, Äá»a Äiá»m Äầu tÆ°, Báo cáo Äiá»u tra các công ty;

- Soạn thảo, hoàn thiá»n há» sÆ¡, các tài liá»u có liên quan, ÄÄng ký và làm thủ tục tại các cÆ¡ quan có thẩm quyá»n xin phê chuẩn và các giấy phép cần thiết nhÆ° giấy phép Äầu tÆ°, giấy phép xây dá»±ng…

Vì sao nên chá»n tÆ° vấn pháp luật tại công ty Luật The Light?

Vá»i phÆ°Æ¡ng châm hoạt Äá»ng “Vì má»t thế giá»i công bằng”, Công ty Luật The Light luôn ná» lá»±c hết mình Äá» các dá»ch vụ của mình có thá» há» trợ khách hàng má»t cách tá»i Æ°u nhất vá» thá»i gian thá»±c hiá»n và hiá»u quả Äạt Äược. Lá»±a chá»n dá»ch vụ tÆ° vấn pháp luật tại The Light, quý khách hàng sẽ Äược hÆ°á»ng những lợi ích nhÆ°:

- Tiá»n lợi: Vá»i các nhân viên tÆ° vấn sẵn sàng há» trợ khách hàng 24/7, chúng tôi luôn cam kết há» trợ khách hàng má»i lúc, má»i nÆ¡i.

- Äá»i ngÅ© luật sÆ° có bá» dày kinh nghiá»m: Vá»i Äá»i ngÅ© luật sÆ° giá»i chuyên môn, giàu kinh nghiá»m, hoạt Äá»ng Äa lÄ©nh vá»±c và Äã từng tiếp xúc vá»i nhiá»u tình huá»ng pháp lý khác nhau, The Light sẽ ÄÆ°a ra những phÆ°Æ¡ng pháp bá»n vững và hiá»u quả nhất giúp khách hàng tá»± tin hÆ¡n trong các hoạt Äá»ng kinh doanh cÅ©ng nhÆ° giảm thiá»u Äược các rủi ro không Äáng có.

- Chi phí cạnh tranh: Vá»i kinh nghiá»m hoạt Äá»ng nhiá»u nÄm, chúng tôi xác Äá»nh Äược những phÆ°Æ¡ng thức giải quyết vá»i mức chi phí tá»i thiá»u và do Äó chúng tôi luôn Äá» xuất những mức phí dá»ch vụ cạnh tranh hÆ¡n so vá»i những ÄÆ¡n vá» tÆ° vấn trong ngành.

Dá»ch vụ tÆ° vấn pháp luật tại The Light sẽ luôn Äá»ng hành cùng bạn Äá» tìm ra những giải pháp hữu ích nhất.

THÀNH VIÊN

THE LIGHT luôn xác định phát triển đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng với tất cả các yêu cầu của quý khách hàng